Property Name
Check-In
Check-Out

Find Your Destination

Careers

0

Careers

พนักงานบัญชี (ประจำเพลินจิต)

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี
How to apply/สมัครงาน

ธุรการ (ประจำสีลม/เพลินจิต)

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถติดต่อสื่อสาร, ประสานงาน, ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
How to apply/สมัครงาน

พนักงานขับรถโรงแรม (ประจำต่างจังหวัด)

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ ท.2
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการขับรถโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply/สมัครงาน

ซุปเปอร์ไวเซอร์ช่างซ่อมบำรุง (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี
How to apply/สมัครงาน

พนักงานต้อนรับ (ประจำต่างจังหวัด)

 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
How to apply/สมัครงาน

พนักงานเสิร์ฟ (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
How to apply/สมัครงาน

กุ๊กไทย (ประจำต่างจังหวัด)

 • เพศชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารไทยของโรงแรมอย่างน้อย 1 ปี
How to apply/สมัครงาน

กุ๊กยุโรป (ประจำต่างจังหวัด)

 • เพศชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารยุโรปของโรงแรมอย่างน้อย 1 ปี
How to apply/สมัครงาน

พนักงานทำความสะอาด (ประจำต่างจังหวัด)

 • เพศชาย / หญิง สุขภาพแข็งแรง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
How to apply/สมัครงาน

กุ๊กญี่ปุ่น (ประจำต่างจังหวัด)

 • เพศชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารญี่ปุ่นของโรงแรมอย่างน้อย 1 ปี
How to apply/สมัครงาน

กุ๊กจีน / ติ่มซำ (ประจำต่างจังหวัด)

 • เพศชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารจีน, ติ่มซำ อย่างน้อย 1 ปี
How to apply/สมัครงาน
ABOUT CAPE & KANTARY HOTELS NEWS & EVENTS AWARDS MAGAZINE PRIVACY POLICY GDS ACCESS CODES
CALL CENTRE : 1627   

AWARDS