Cape House Hotel, Bangkok

เลือกวันเข้าพักและจำนวนห้องพัก
กรอกข้อมูลผู้ใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน
จองห้องพักสำเร็จ

Booking & reservations

  • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน
  • เลือกวันเข้าพัก (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)
* หากลูกค้าจองในระบบหลัง 21.00 น. เป็นต้นไป
ทางโรงแรมจะส่งลิงก์เข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันถัดไป
คืน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 02 658 7444
อีเมล: sales@capehouse.com